Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dětská liga 16.ročník

 

DĚTSKÁ LIGA PRO MLADÉ HASIČE s mezinárodní účastí

 

PROPOZICE SOUTĚŽE

 

1. NÁZEV SOUTĚŽE:

Dětská liga pro mladé hasiče – 16. ročník

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

Dětskou ligu organizuje a technicky zabezpečuje Sbor dobrovolných hasičů v České

Lípě v rámci celoroční systematické a všestranné činnosti kolektivů mladých hasičů.

a) Termín a místo konání:

Soutěž proběhne v sobotu 17. června 2017 na travnatém porostu u požární zbrojnice SDH Česká Lípa – Stará Lípa.

V případě neznalosti České Lípy bude zaslán plánek.

b) Program soutěže: časový průběh bude ještě upřesněn.

8.00 – 8.45 hod. - příjezd a prezentace soutěžících

9.00 – 9.15 hod. - slavnostní zahájení soutěže, nástup soutěžících

9.20 – 13.00 hod. - zahájení a průběh soutěže

13.00 hod. - vyhlášení výsledků a ukončení soutěže

Vyhlášení výsledků je orientační, bude provedeno dle počtu přihlášených soutěžících.

c) Velitel soutěže:

Velitelem soutěže byl jmenován velitel SDH – p. Zdeněk FRYDRYCH

d) Hlavní rozhodčí:

Hlavním rozhodčím soutěže byla jmenována p. Nina PENČEVOVÁ.

e) Přihláška do soutěže:

Přihlašovatel zašle pořadateli písemnou závaznou přihlášku (viz příloha) nejpozději do 10. června 2017 na adresu:

Zdena Semerádová, Příbramská 2015, 470 01 Česká Lípa popřípadě

e-mail: Z.Semeradova@seznam.cz

f) Losování:

Losování startovních čísel bude provedeno při zahájení soutěže.

g) Stravování a doprava:

Dopravu si zabezpečuje každý soutěžící kolektiv na své náklady.

Strava pro soutěžící a doprovod bude zajištěna formou stánku (párky popř. polévka nebo guláš) na náklady pořádající Sboru

Kolektivům, které budou chtít přenocovat, bude umožněno nocování ve vlastních stanech u hasičské zbrojnice ve Staré Lípě.

h) Kontaktní osoba:

Případné dotazy a informace dodá Zdena Semerádová na tel. čísle

602 11 37 07 –kdykoli

i) Startovné:

Startovné činí 150 Kč za soutěžní kolektiv a úhrada bude provedena při prezentaci (startovné zahrnuje stravu a pitný režim).

j) Pojištění:

Soutěž je zařazena v kalendářním plánu soutěží Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na rok 2015. Jiné pojištění pořadatel nezajišťuje.

k) Ceny:

Soutěžit se bude hlavně o putovní pohár pro každou kategorii, kterou získá vítěz. Pokud se podaří jednomu kolektivu získat pohár 5x za sebou, stane se jeho majitelem a organizátor soutěže musí dodat nový. Vítězné soutěžní družstvo je povinno zabezpečit vyhraný putovní pohár proti zcizení či poškození a vrácení nejpozději 14 dní před konáním nového ročníku, aby mohl pořádající SDH připevnit štítky s vítězi. V případě ztráty či poškození organizátor zajistí nový na náklady současného držitele a vyžaduje si právo kontroly poškození poháru.

 

3. TECHNICKÁ USTANOVENÍ:

Soutěž se koná dle směrnic pro celoroční činnost kolektivů mladých hasičů vydaných Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska platných od 01. 09. 2004 s dodatky 1,2,3 s těmito úpravami:

a) Kategorie a disciplíny soutěže:

Soutěže se mohou zúčastnit všechny kolektivy mladých hasičů tj. i ti kteří nejsou zapojeny v celoroční soutěži hry Plamen. Soutěžní družstvo musí být 10 – ti členné. Po dohodě je možno pustit i 7mi členné družstvo, s tím že požární kuželník bude plněn po ukončení požárního útoku 3 členy, kteří útok plnili.

Soutěž bude probíhat ve dvou kategoriích:

- mladší – 6 – 11 let

- starší – 11 – 15 let

Samostatnou kategorií je přípravka – pravidla soutěže jsou uvedena níže děti 3 – 6 let (ke dni soutěže nesmí být mladší 3 let)

Soutěž je složena ze dvou disciplín: - požární útok (dle přiložených propozic)-7 členů - požární kuželník – 3 členy

Poznámka: Dětská liga pro mladé hasiče s mezinárodní účastí se bude provádět ve dvou pokusech

b) Pravidla soutěže:

Požární útok proběhne dle níže uvedených pravidel.

Kategorie starší:- utvoří pomocí dvou savic a sacího koše přívodní vedení, dopravní a útočné vedení s použitím dvou hadic B, rozdělovače, čtyř hadic C a proudnic C. První útočný proud podstrčí hadici C s proudnicí pod příčným břevnem a tuto překážku překonají oba členové. Druhý útočný proud musí překonat lávku (oba členové) a hadici vést po pravé straně lávky. Druhý člen u každého proudu musí překážku překonat do výstřiku vody z proudnice na daném proudu.

 

Kategorie mladší:- na předem utvořené přívodní vedení připojí sací koš a vytvoří dopravní a útočné vedení s použitím dvou hadic B, rozdělovače, čtyř hadic C a proudnic C. První útočný proud podstrčí hadici C s proudnicí pod příčným břevnem a tuto překážku překonají oba členové. Druhý útočný proud (oba členové) musí překonat lávku a hadici vést po pravé straně lávky. Druhý člen u každého proudu musí překážku překonat do výstřiku vody z proudnice na daném proudu.

Hodnocení: za nepřekonání překážek se soutěžnímu družstvu připočte k naměřenému času 5 trestných sekund za každý případ. Za nepřekonání překážky se počítá i nepřekonání překážky druhým členem útočného proudu do výstřiku vody z proudnice.

Nepodstrčení hadice C, či vedení hadice C na opačné straně lávky je rovněž hodnoceno 5 ti trestnými sekundami za každý případ.

Kategorie přípravka:- minimální počet dětí 4 max. 7 - materiál: 2 ks hadice D 10m, 2 ks hadice D 5m, rozdělovač na hadice D, 1 ks hadice C, 2 ks proudnice D, 2 ks domeček s plamínkem (jednotné terče) => materiál bude k dispozici, pokud nebude mít vlastní. První pokus si družstvo připraví svoji ukázku, kterou předvede. Druhý pokus bude proveden požární útok s výše vyjmenovaným materiál. Pokud nebude provedena ukázka, provede dva útoky. Provedení útoku: na předem utvořeném přívodním vedení bude připojen koš (po dohodě mohou větší děti sami připojit), děti ponoří koš do kádě s vodou (mohou pomoci i dospělí), a provedou dopravní a útočné vedení s pomocí hadice C, kterou napojí na přetlakový ventil a rozdělovač, hadice D – 10 m napojí na rozdělovač, hadici D – 5 m spojí s hadicí D 10m a proudnici spojí s hadicí D – 5 m. Od nástřikové čáry se snaží shodit plamínek v domečku. Čas bude měřen stopkami od odstartování po shození plamínku v domečkách. Při požárním útoku mohou pomáhat max. 3 osoby (vedoucí, rodiče, starší kamarádi). Při rozlosování bude určeno, zda bude jednotný materiál.

Požární kuželník: provádí 3 zbývající členové a to rozvinutím 10 ti metrové hadice na cíl v podobě 9 ti kuželek. Každý člen má pouze jeden pokus a po ukončení pokusu si musí rozhozenou hadici smotat.

Děti z přípravky provádí požární kuželník na menší kuželky rozvinutím 5 ti metrové hadice D na cíl – čára pro rozvinutí 1,5 m.

Hodnocení: za každou neshozenou kuželku 2 trestné sekundy.

c) Hodnocení soutěže:

K času dosaženého při požárním útoku se přičtou trestné sekundy za nepřekonání překážek a trestné sekundy z požárního kuželníku. Získaný čas bude časem výsledným. Soutěž vyhrává kolektiv, který bude mít v součtu nejkratší dosažený čas. V případě shody času bude rozhodovat nejprve dosažený čas v požárním útoku. Při případné shodě i těchto časů bude rozhodovat nový pokus jednoho člena v požárním kuželníku.

Do celkového hodnocení (výsledného) se bude započítávat lepší čas z obou pokusů (vždy se bude brán výsledný čas pokusu).

d) Protesty a odvolání:

Za podání protestu je skládána kauce ve výši 100 Kč, která je nevratná. Protest se podává hlavnímu rozhodčímu, který rozhodne o oprávněnosti podaného protestu. Jeho rozhodnutí je konečné a nevratné.

e) Materiálně technické zabezpečení a technická přejímka materiálu:

Každé soutěžní družstvo soutěží při požárním útoku s vlastním materiálem včetně požárního čerpadla, proudnic a ochranných přileb. Délka hadic min. 9,5 m - izolované. Přetlakový ventil bude dodán pořadatelem. Při závadě na vlastním materiálu nelze pokus opakovat. Technickou kontrolu provede na základně určený rozhodčí. Po ukončení pokusu bude provedena namátková kontrola některého z použitého nářadí. Kontrolovaný materiál vybere rozhodčí. Pokud by došlo k závadě na terčích, které dodává pořadatel, rozhodne hlavní rozhodčí o případném opakování pokusu.

f) Kontrola soutěžících:

Kontrola soutěžících bude prováděna namátkově dle zaslané přihlášky a dle předloženého členského průkazu v průběhu soutěže.

g) Povrch dráhy a měření času:

Na travnatém porostu u hasičské zbrojnice SDH Česká Lípa – Stará Lípa. Měření času bude časomírou popřípadě stopkami.

 

V České Lípě dne 20. 9. 2016

 

 

 
 
 
 
 "obrázek provedení nejde bohužel vložit"
 
 
PŘIHLÁŠKA
Dětská liga pro mladé hasiče
16. ročník
 
 
Kolektiv SDH :
 
 
Kategorie :
 
 
 
 
Poř.
č.
 
 
Jméno a příjmení
 
Datum narození
číslo
průkazu
 
 
ZP
 
Podpis
 
 
1.
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 
 
8.
 
 
 
 
 
 
9.
 
 
 
 
 
 
10.
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedoucí kolektivu :  . . .. . . . . .
 
 
 
Datum :  .. . . . . . . . .                                                                    
 
                                                                                       Razítko a podpis
                                                                                                         

                            . . . . . . . . . . . . . .